Služby

 

Poskytujeme Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi od 3 do 70 let.

 

Zároveň máme pověření sociálně právní ochrany dětí

 

Obecným cílem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je zábránit sociálnímu vyloučení u rodin s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Poskytované služby napomáhají tomu, aby byly v co největší míře minimalizovány vlivy, které neblaze působí na funkčnost rodiny a zdravý vývoj nezletilých dětí.

 

Základní činnosti SAS:

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
 • nácvik zásad a pravidel při používání dopravních prostředků
 • nácvik využívání běžných komunikačních prostředků a zdrojů informací - nácvik obsluhy telefonu, mobilu, nácvik obsluhy počítače rozvoj komunikace a práce s informacemi
 • nácvik využívání běžných zdrojů informací – internet, tisk, informační tabule, jízdní řády
 1. Sociálně terapeutické činnosti
 • upevňování získaných schopností a dovedností v rámci skupinových setkání – příklady témat: sebeprezentace, výběr vhodného zaměstnání, organizace času, telefonování, zvládání krizových situací, zdroje hledání práce. Kurzy PC, cestování, hospodaření s penězi.
 • hipporelaxace, hippoterapie odbourává u dětí stres a pozitivně působí na psychiku prostřednictvím kontaktu s koněm
 • podpora výměny zkušeností – podpora nasloucháním
 • pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny
 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poradenství o právech a povinnostech při využívání služeb i při dalším fungování v přirozeném prostředí 
 • pomoc při přípravě na zápis do školy
 • pomoc při vypisování úředních dokumentů
 • podpora ve vyřizování veškerých úředních záležitostí, poskytuje sociální poradenství, seznamuje klienty s institucemi, na které se mohou obrátit
 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pracovně výchovná činnost s dětmi
 • pomoc s kybernetickou závislostí a závislostí na sociálních sítích
 • vyhledávání vhodných zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro děti
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, např. podpora a nácvik rodičovského chování - vedení hospodaření a udržování domácnosti, nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
 • vyhledávání volných pracovních míst
 • příprava na pracovní pohovory

 

 V rámci SPO:

 • výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona, tj. vyhledávání dětí, na které se sociálně - právní ochrana zaměřuje
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě ( § 11 odst. 1 písm. a) zákona )
 
 

- komunikace s úřady a institucemi, se kterými přicházejí rodiny s dětmi do styku

- zprostředkovávání kontaktu mezi rodiči a odborníky

- komunikace se školními a předškolními zařízeními

- dohled na plnění školních povinností dítěte

- doprovázení dětí do školy, k lékaři, do odborných institucí

 
 • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku ( § 31 a § 32 zákona )

- spoluvytváření hodnotového systému

- prevence drogových a jiných závislostí

- vytváření pozitivního vztahu ke zdravému životnímu stylu, sportu, kultuře a společnosti

 

 • zřizování a provozování váchovně rekreačních táborů pro děti ( § 43 zákona )

 

Zprostředkujeme kontakt s odborníky na péči o dítě – PPP Teplice, OSPOD a kurátoři SPO, psychologické poradny a psychiatrické ambulance.

 

Poradenství

 

Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem. Naši proškolení a odborně vzdělaní pracovníci Vám všechny dotazy ochotně zodpoví nebo zprostředkují kontakt s dalšími odborníky.

 

 

Služby jsou poskytovány ZDARMA.

 

Kapacita služby:

ambulantně: jedinec 1, skupina 15

terén: jedinec 2, skupina 15       

 

 

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 1. Poskytování sociálních služeb je realizováno formou pravidelných konzultací dle potřeby a naléhavosti řešení vlastní situace uživatele.
 2. Konzultace probíhají ambulantně či v terénu. Pokud se uživatel služby nemůže v dohodnutém termínu dostavit nebo ví, že nebude doma, omluví se nejlépe předem, pokud je to možné, nebo v co nejkratší době po neuskutečněné konzultaci.
 3. Dle potřeby se konzultací účastní příslušníci rodiny. Dle potřeby jsou o konzultaci požádáni také učitelé a výchovní poradci školy, kterou nezletilý/á navštěvuje.
 4. Poskytování služby je podmíněno vzájemným respektem, spoluprací, přičemž je kladen důraz na aktivizaci vlastních sil uživatele sociální služby.
 5. Na 1. konzultaci se ujednávají podmínky služby, jejichž akceptování se stvrzuje podpisem v Dohodě o poskytování sociální služby v případě sociálně aktivizačních služeb. Pokud by uživatel trval na Dohodě ústní, bude toto uvedeno v Záznamu uživatele, kam jsou zapisovány skutečnosti z pravidelných konzultací. V případě poskytování služeb v sociálně- právní ochraně stvrzuje podpisem v Trojdohodě.
 6. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Uživatel služby si s kompetentní osobou – v našem případě se sociálním pracovníkem, dohodnou cíle spolupráce a termín jejich splnění, které se zapíší do Individuálního plánu uživatele. Uživatel služby souhlasí, že pracovník SPZ Teplice bude vést písemné záznamy o jeho osobě, o úkolech a krocích jednotlivých stran.
 8. Tento plán podepíše uživatel a jeho klíčový pracovník.
 9. Klíčový pracovník je odborně způsobilá, pravidelně školená osoba, provázející uživatele na cestě ke splnění dohodnutých cílů.
 10. K zajištění řádného plnění dohodnutých cílů je uživatel povinnen informovat klíčového pracovníka o všech skutečnostech vedoucích ke splnění těchto cílů.
 11. Uživatel má právo podat stížnost, a to ústně či písemně, kterémukoliv pracovníkovi organizace  nebo anonymně do schránky organizace, umístěné před vchodovými dveřmi do domu, ve kterém je sídlo organizace (viz. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností, resp. Metodický pokyn č. 1).
 12. Uživatel byl informován, že poskytovatel a všichnii pracovníci SPZ Teplice jsou podle § 100 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým je poskytována sociální služba.
 • Poskytování sociální služby bude uživateli odepřeno v případě, že:
 1. bude pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 2. bude se chovat agresivně
 3. nebude aktivně spolupracovat a vlastními silami se podílet na řešení své vlastní nepříznivé situace.
 •  Dohodu lze ukončit jednostranně, a to:
 1. dohodou mezi oběma stranami k určitému datu
 2. ze strany uživatele - kdykoliv, bez udání důvodu:

                    a) ústně (osobně) nebo telefonicky

                    b) písemně na adresu organizace nebo emailem

 1. ze strany poskytovatele - vždy písemně s uvedením důvodu, přičemž výpovědní lhůta trvá 5 dnů po doručení druhé straně:

                   a) při opakovaném porušení pravidel SPZ Teplice, přičemž bude uživatel napomenut nejprve ústně, v druhém případě písemně a poté lze Dohodu vypovědět nebo z ní odstoupit;

                    b) pominuly důvody uživatele čerpat sociální službu

                    c) z důvodu naplnění cíle

                    d) neshoduje se s podmínkami cílové skupiny či druhem sociální služby tak, jak jsou vymezeny ve Zřizovací listině poskytovatele

                    e) uživatel nevyužívá sjednané sociální služby déle jak 4 měsíce

                    f) odnětí registrace poskytovateli

 

ZÁKLADNÍ PRÁVA UŽIVATELE:

 1. mít vlastní názor;
 2. podílet se a spolurozhodovat o průběhu služby;
 3. nahlížet do své dokumentace, kterou má v organizaci založenou;
 4. přijímat vlastní rozhodnutí;
 5. podávat stížnosti a podněty na průběh poskytované služby či chování pracovníků;
 6. ukončit poskytování služby bez udání důvodu.

 

(viz. Metodický pokyn č. 2 o ochraně práv uživatele)

 

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI UŽIVATELE:

 1. chovat se k pracovníkům SPZ Teplice slušně a v souladu s obecně platnými normami společnosti;
 2. aktivně spolupracovat a podílet se na řešení vlastní nepříznivé situace;
 3. akceptovat nezbytnou změnu při poskytování služby v případě, že by bylo ohroženo plynulé splnění stanovených cílů uživatele (př. změna pracovníka z důvodu dlouhodobé nemoci klíčového pracovníka)