Etický kodex

Při poskytování sociální služby se řídíme etickým kodexem, který vychází z Etického kodexu sociálního pracovníka České republiky.

 

Etický kodex pracovníků SPZ Teplice - Sociálně aktivizační služby:

Pracovník při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na jeho věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, sexuální orientaci, politické přesvědčení a sociální postavení.

Pracovník dbá na dodržování lidských práv skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřena obecně etickými úmluvami, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte, v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, v Chartě práv pacientů a v Chartě práv hospitalizovaných dětí a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod a platnou legislativou České republiky.

Pracovník vystupuje, podle aktuální situace, jako ochránce klienta/uživatele, zejména je-li narušena či ohrožena poskytovaná péče (nenadálou událostí, nevhodným chováním nebo jednáním osob).

Pracovník poskytuje péči/službu na nejvyšší odborné úrovni, které je schopen a přistupuje ke své práci s vědomím profesionální odpovědnosti. Profesionální odpovědnost zásadně staví nad své soukromé zájmy.

Pracovník při poskytování péče/služby vychází z individuálních potřeb klienta/uživatele a respektuje jeho životní hodnoty, zvyky, duchovní potřeby a náboženské přesvědčení.

Pracovník se snaží při poskytování péče/služby docílit vztahu založeného na vzájemné důvěře a reaguje na aktuální rozpoložení klienta/uživatele.

Pracovník nesmí žádným způsobem zneužít důvěru klienta/pacienta/uživatele ani jeho závislost na pomoci, kterou mu pracovník poskytuje.

Pracovník při poskytování péče/služby dbá v maximální možné míře o zajištění tělesné a psychické intimity klienta/uživatele.

Pracovník v rozsahu své odbornosti a pravomoci poskytuje klientům/uživatelům informace, které jim pomáhají převzít spoluzodpovědnost za jejich životní situaci.

 

Osobní data klientů/uživatelů a informace o jejich zdravotním a psychickém stavu jsou striktně důvěrné, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto informace během procesu získávány, shromažďovány a uchovávány.

Osobní data a informace o klientovi/uživateli shromažďuje pracovník na základě jejich potřebnosti pro zajištění odpovídající péče/služby danému klientovi/uživateli a vždy jej informuje o jejich potřebnosti a použití. Povinnou dokumentaci vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před zneužitím, znehodnocením a únikem informací. Při zpracování a vedení dokumentace se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zveřejnění jakýchkoli údajů týkajících se klienta/uživatele je striktně podmíněno písemným souhlasem klienta/uživatele nebo jeho zákonného zástupce, vždy s jasným vymezením účelu a rozsahu zveřejňovaných informací.

 

Pracovník nese odpovědnost za poskytovanou péči/službu a její kvalitu v rámci svých pravomocí/kompetencí. Pokud aktuální situace klienta/uživatele přesahuje rámec těchto pravomocí/kompetencí, doporučí mu pracovník pomoc jiného odborníka.

Pracovník aktivně usiluje o co nejvyšší odbornou úroveň svého vzdělání a své nové znalosti a dovednosti využívá v praxi.

Pracovník aktivně prohlubuje své znalosti o právních předpisech platných pro danou pracovní pozici a dodržuje je.

Pracovník dbá na budování a zvyšování prestiže svého oboru.

Pracovník přesně a objektivně uvádí svou profesionální kvalifikaci, členství a funkce v institucích nebo profesních organizacích, se kterými může být spojován.

Pracovník spolupracuje s ostatními odborníky tak, aby byly splněny všechny cíle plánu komplexní péče o klienta/uživatele. Výběr klientů/uživatelů záleží na odbornosti celého týmu. V případě, že tým nemá pro poskytnutí konkrétní  péče/služby potřebnou odbornou znalost nebo vyhovující podmínky, má povinnost klienta odmítnout.

Pracovník respektuje názory, znalosti a zkušenosti svých kolegů a dalších odborných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem.

Pracovníci se navzájem podporují ve svých odborných rolích a aktivně rozvíjejí úctu k sobě i druhým.